All Categories - ဆာန်လိက်ဒှ်တၠပညာ
 
  ပ္ဍဲကဵုမွဲတ္ၚဲ “  ဆာန် ”  ဆဵုဂ္ဗ “ ရဲ ”  တုဲ
“ ပ္ဍဲလောကဏံအဲနွံမံၚ်ရတှ်ေ မုပဗှ်ေဒးနွံမံၚ်ဏီဂှ်ရော…?”
" ဆာန် " ဟီုကဵု " ရဲ "  ရ..
ကာလဂှ် “ ရဲ ”  ဂှ်ဂြိုၚ်တုဲကလေၚ်ဟီု

“ ‘ဆာန်’ ဂှ်မလေပ်ဓဇူကဵု ဍာ်ရမတ်တုဲ အဲဂှ်ဇိုတ်ကဵု ဍာ်ရမတ်ရ.. လဆောဝ်တှ်ေဂွိၚ်ကဵုဗှ်ေ.. သ္ပမံၚ်စိုတ်ကဵုဗှ်ေ.. ညံၚ်ဗှ်ေဂွံမိပ်ဂှ် သ္ပကဵုဏောဝ်.. ကာလဗှ်ေနွံပၟိက် မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်ဗှ်ေ .. နကဵုမေတ္တာမဗုသအး နွံမံၚ်ဗ္ဒာဲဗှ်ေ.. အခိၚ်ဗှ်ေဂိသကေဝ်..ဗှ်ေပံက်သြိုဟ်မာန်မံၚ် .မုဗှ်ေသ္ပသ္ပလ္ပဝိုတ်စအဲ အ္ခိၚ်ဗှ်ေနွံပၟိက် ဗှ်ေကော်မာန်မံၚ် အရာရာဂှ် မုဟိုတ်ရောဟီုတှ်ေ ဟိုတ်နူကဵုဒှ်မံၚ် “ ရဲ ” လေဝ် ၜိုတ်ဏံတှ်ေ ရုံဂပ်ဏောဝ်အဲထေၚ်ကေတ်ရ”… ။


  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  November 2009

  Categories

  All