စပ်ကဵုကောန်ပျူတာဗွဲမဂၠိုၚ်ညးတံ ဒမၠေံလဝ်အက္ခရ်တုဲကော်ခဴစဂၠိုၚ်ရ ဥပမာ  DVD-RAM , DVD-RAM  တံဂှ်မုအဓိပ္ပါယ်ရောဇေတ်တ်တေံဂှ် ဍေံကၠုၚ်နူအက္ခရ်ဂၠိၚ်ၚ်မ္ဂး -  Digital Versatile Disk - Random Access Memory ဟိုတ်ဂှ်ရ အက္ခရ်ညံၚ်ရဴမသ္ဂးကၠုၚ်လဝ်တုဲဗွဲမဂၠိုၚ်တံရ‎ဂှ် ဂွံဒှ်အာ ဗဟုသုတညိဂးကီု သွက်ညးမိက်ဂွံတီပြာပြာကတ်တ်တံကီု ၜိုတ်ကပှ်ဂွံလဝ်ဂှ် ထၟံက်ထ္ၜးဏာကဵုရ။ — A --
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
AGP - Accelerated Graphics Port
ALI - Acer Labs, Incorporated
ALU - Arithmetic Logic Unit
AMD - Advanced Micro Devices
APC - American Power Conversion
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASIC - Application Specific Integrated Circuit
ASPI - Advanced SCSI Programming Interface
AT - Advanced Technology
ATI - ATI Technologies Inc.
ATX - Advanced Technology Extended


— B --
BFG - BFG Technologies
BIOS - Basic Input Output System
BNC - Barrel Nut Connector

— C --
CAS - Column Address Signal
CD - Compact Disk
CDR - Compact Disk Recorder
CDRW - Compact Disk Re-Writer
CD-ROM - Compact Disk - Read Only Memory
CFM - Cubic Feet per Minute (ft/min)
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
CPU - Central Processing Unit
CTX - CTX Technology Corporation (Commited to Excellence)

— D --

DDR - Double Data Rate
DDR-SDRAM - Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access Memory
DFI - DFI Inc. (Design for Innovation)
DIMM - Dual Inline Memory Module
DRAM - Dynamic Random Access Memory
DPI - Dots Per Inch
DSL - See ASDL
DVD - Digital Versatile Disc
DVD-RAM - Digital Versatile Disk - Random Access Memory

— E --
ECC - Error Correction Code
ECS - Elitegroup Computer Systems
EDO - Extended Data Out
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory
EVGA - EVGA Corporation

— F --
FC-PGA - Flip Chip Pin Grid Array
FDC - Floppy Disk Controller
FDD - Floppy Disk Drive
FPS - Frame Per Second
FPU - Floating Point Unit
FSAA - Full Screen Anti-Aliasing
FS - For Sale
FSB - Front Side Bus

— G --
GB - Gigabytes
GBps - Gigabytes per second or Gigabits per second
GDI - Graphical Device Interface
GHz - GigaHertz

— H --
HDD - Hard Disk Drive
HIS - Hightech Information System Limited
HP - Hewlett-Packard Development Company
HSF - Heatsink-Fan

— I --
IBM - International Business Machines Corporation
IC - Integrated Circuit
IDE - Integrated Drive Electronics
IFS- Item for Sale
IRQ - Interrupt Request
ISA - Industry Standard Architecture
ISO - International Standards Organization

— J --
JBL - JBL (Jame B. Lansing) Speakers
JVC - JVC Company of America

- K --
Kbps - Kilobits Per Second
KBps - KiloBytes per second

— L --
LG - LG Electronics
LAN - Local Are Network
LCD - Liquid Crystal Display
LDT - Lightning Data Transport
LED - Light Emitting Diode

— M --
MAC - Media Access Control
MB - MotherBoard or Megabyte
MBps - Megabytes Per Second
Mbps - Megabits Per Second or Megabits Per Second
MHz - MegaHertz
MIPS - Million Instructions Per Second
MMX - Multi-Media Extensions
MSI - Micro Star International

— N --
NAS - Network Attached Storage
NAT - Network Address Translation
NEC - NEC Corporation
NIC - Network Interface Card

— O --
OC - Overclock (Over Clock)
OCZ - OCZ Technology
OEM - Original Equipment Manufacturer

— P --
PC - Personal Computer
PCB - Printed Circuit Board
PCI - Peripheral Component Interconnect
PDA - Personal Digital Assistant
PCMCIA - Peripheral Component Microchannel Interconnect Architecture
PGA - Professional Graphics Array
PLD - Programmable Logic Device
PM - Private Message / Private Messaging
PnP - Plug ‘n Play
PNY - PNY Technology
POST - Power On Self Test
PPPoA - Point-to-Point Protocol over ATM
PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
PQI - PQI Corporation
PSU - Power Supply Unit

— R --
RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks
RAM - Random Access Memory
RAMDAC - Random Access Memory Digital Analog Convertor
RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory
ROM - Read Only Memory
RPM - Revolutions Per Minute

— S --
SASID - Self-scanned Amorphous Silicon Integrated Display
SCA - SCSI Configured Automatically
SCSI - Small Computer System Interface
SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory
SECC - Single Edge Contact Connector
SODIMM - Small Outline Dual Inline Memory Module
SPARC - Scalable Processor ArChitecture
SOHO - Small Office Home Office
SRAM - Static Random Access Memory
SSE - Streaming SIMD Extensions
SVGA - Super Video Graphics Array
S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface

— T --
TB - Terabytes
TBps - Terabytes per second
Tbps - Terabits per second
TDK - TDK Electronics
TEC - Thermoelectric Cooler
TPC - TipidPC
TWAIN - Technology Without An Important Name

— U --
UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB - Universal Serial Bus
UTP - Unshieled Twisted Pair

— V --
VCD - Video CD
VPN - Virtual Private Network

— W --
WAN - Wide Area Network
WTB - Want to Buy
WYSIWYG - What You See Is What You Get

— X --
XGA - Extended Graphics Array
XFX - XFX Graphics, a Division of Pine
XMS - Extended Memory Specification
XT - Extended Technology

သြဝ်ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုဗဟုသုတအိုတ်ညိ  ဗှ်ကေတ်တုဲ ဒှ်အထံက်အပၚ်ညိကီု ကလိဂွံဏာမွဲမွဲသာ်ကီုမ္ဂးပြေမံၚ်စိုတ်ရ။