စပ်ကဵုကောန်ပျူတာဗွဲမဂၠိုၚ်ညးတံ ဒမၠေံလဝ်အက္ခရ်တုဲကော်ခဴစဂၠိုၚ်ရ ဥပမာ  DVD-RAM , DVD-RAM  တံဂှ်မုအဓိပ္ပါယ်ရောဇေတ်တ်တေံဂှ် ဍေံကၠုၚ်နူအက္ခရ်ဂၠိၚ်ၚ်မ္ဂး -  Digital Versatile Disk - Random Access Memory ဟိုတ်ဂှ်ရ အက္ခရ်ညံၚ်ရဴမသ္ဂးကၠုၚ်လဝ်တုဲဗွဲမဂၠိုၚ်တံရ‎ဂှ် ဂွံဒှ်အာ ဗဟုသုတညိဂးကီု သွက်ညးမိက်ဂွံတီပြာပြာကတ်တ်တံကီု ၜိုတ်ကပှ်ဂွံလဝ်ဂှ် ထၟံက်ထ္ၜးဏာကဵုရ။ — A --
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
AGP - Accelerated Graphics Port
ALI - Acer Labs, Incorporated
ALU - Arithmetic Logic Unit
AMD - Advanced Micro Devices
APC - American Power Conversion
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASIC - Application Specific Integrated Circuit
ASPI - Advanced SCSI Programming Interface
AT - Advanced Technology
ATI - ATI Technologies Inc.
ATX - Advanced Technology Extended


— B --
BFG - BFG Technologies
BIOS - Basic Input Output System
BNC - Barrel Nut Connector

— C --
CAS - Column Address Signal
CD - Compact Disk
CDR - Compact Disk Recorder
CDRW - Compact Disk Re-Writer
CD-ROM - Compact Disk - Read Only Memory
CFM - Cubic Feet per Minute (ft/min)
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
CPU - Central Processing Unit
CTX - CTX Technology Corporation (Commited to Excellence)

— D --

DDR - Double Data Rate
DDR-SDRAM - Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access Memory
DFI - DFI Inc. (Design for Innovation)
DIMM - Dual Inline Memory Module
DRAM - Dynamic Random Access Memory
DPI - Dots Per Inch
DSL - See ASDL
DVD - Digital Versatile Disc
DVD-RAM - Digital Versatile Disk - Random Access Memory

— E --
ECC - Error Correction Code
ECS - Elitegroup Computer Systems
EDO - Extended Data Out
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory
EVGA - EVGA Corporation

— F --
FC-PGA - Flip Chip Pin Grid Array
FDC - Floppy Disk Controller
FDD - Floppy Disk Drive
FPS - Frame Per Second
FPU - Floating Point Unit
FSAA - Full Screen Anti-Aliasing
FS - For Sale
FSB - Front Side Bus

— G --
GB - Gigabytes
GBps - Gigabytes per second or Gigabits per second
GDI - Graphical Device Interface
GHz - GigaHertz

— H --
HDD - Hard Disk Drive
HIS - Hightech Information System Limited
HP - Hewlett-Packard Development Company
HSF - Heatsink-Fan

— I --
IBM - International Business Machines Corporation
IC - Integrated Circuit
IDE - Integrated Drive Electronics
IFS- Item for Sale
IRQ - Interrupt Request
ISA - Industry Standard Architecture
ISO - International Standards Organization

— J --
JBL - JBL (Jame B. Lansing) Speakers
JVC - JVC Company of America

- K --
Kbps - Kilobits Per Second
KBps - KiloBytes per second

— L --
LG - LG Electronics
LAN - Local Are Network
LCD - Liquid Crystal Display
LDT - Lightning Data Transport
LED - Light Emitting Diode

— M --
MAC - Media Access Control
MB - MotherBoard or Megabyte
MBps - Megabytes Per Second
Mbps - Megabits Per Second or Megabits Per Second
MHz - MegaHertz
MIPS - Million Instructions Per Second
MMX - Multi-Media Extensions
MSI - Micro Star International

— N --
NAS - Network Attached Storage
NAT - Network Address Translation
NEC - NEC Corporation
NIC - Network Interface Card

— O --
OC - Overclock (Over Clock)
OCZ - OCZ Technology
OEM - Original Equipment Manufacturer

— P --
PC - Personal Computer
PCB - Printed Circuit Board
PCI - Peripheral Component Interconnect
PDA - Personal Digital Assistant
PCMCIA - Peripheral Component Microchannel Interconnect Architecture
PGA - Professional Graphics Array
PLD - Programmable Logic Device
PM - Private Message / Private Messaging
PnP - Plug ‘n Play
PNY - PNY Technology
POST - Power On Self Test
PPPoA - Point-to-Point Protocol over ATM
PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
PQI - PQI Corporation
PSU - Power Supply Unit

— R --
RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks
RAM - Random Access Memory
RAMDAC - Random Access Memory Digital Analog Convertor
RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory
ROM - Read Only Memory
RPM - Revolutions Per Minute

— S --
SASID - Self-scanned Amorphous Silicon Integrated Display
SCA - SCSI Configured Automatically
SCSI - Small Computer System Interface
SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory
SECC - Single Edge Contact Connector
SODIMM - Small Outline Dual Inline Memory Module
SPARC - Scalable Processor ArChitecture
SOHO - Small Office Home Office
SRAM - Static Random Access Memory
SSE - Streaming SIMD Extensions
SVGA - Super Video Graphics Array
S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface

— T --
TB - Terabytes
TBps - Terabytes per second
Tbps - Terabits per second
TDK - TDK Electronics
TEC - Thermoelectric Cooler
TPC - TipidPC
TWAIN - Technology Without An Important Name

— U --
UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB - Universal Serial Bus
UTP - Unshieled Twisted Pair

— V --
VCD - Video CD
VPN - Virtual Private Network

— W --
WAN - Wide Area Network
WTB - Want to Buy
WYSIWYG - What You See Is What You Get

— X --
XGA - Extended Graphics Array
XFX - XFX Graphics, a Division of Pine
XMS - Extended Memory Specification
XT - Extended Technology

သြဝ်ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုဗဟုသုတအိုတ်ညိ  ဗှ်ကေတ်တုဲ ဒှ်အထံက်အပၚ်ညိကီု ကလိဂွံဏာမွဲမွဲသာ်ကီုမ္ဂးပြေမံၚ်စိုတ်ရ။


9/5/2010 10:48:31 am

If u love someone, u will know everything about her without asking her; if u don't love someone, u will forget everything even if she told u everything.

Reply
9/13/2010 10:25:28 am

Love should be a tree whose roots are deep in the earth, but whose branches extend into heaven.

Reply
9/19/2010 12:44:15 pm

Read more books and unthinking, you will feel that you know a lot; When you read and think more, you will see more clearly, you know very little.Do you think so?

Reply
9/23/2010 04:30:45 pm

I really feel so exciting after reading your blog. Ideal! Additional reading much more clever. Thank you incredibly very much. Should you work far more challenging, you perhaps do far more being successful.

Reply
10/5/2010 04:34:09 pm

Hold yourself responsible for a higher standard than anyone else expects of you. Never excuse yourself. Thank You.

Reply
10/20/2010 06:20:40 pm

Wonderful! I can't agree with you more. I benefit a lot from your blog. Very thanks! Have a good day.

Reply
11/5/2010 10:53:37 am

Books are by far the most lasting products of human effort.

Reply
12/12/2010 11:57:17 am

To accomplish their dreams and efforts to fight!And do our best to improve this problem

ReplyLeave a Reply.