စပ်ကဵုကောန်ပျူတာဗွဲမဂၠိုၚ်ညးတံ ဒမၠေံလဝ်အက္ခရ်တုဲကော်ခဴစဂၠိုၚ်ရ ဥပမာ  DVD-RAM , DVD-RAM  တံဂှ်မုအဓိပ္ပါယ်ရောဇေတ်တ်တေံဂှ် ဍေံကၠုၚ်နူအက္ခရ်ဂၠိၚ်ၚ်မ္ဂး -  Digital Versatile Disk - Random Access Memory ဟိုတ်ဂှ်ရ အက္ခရ်ညံၚ်ရဴမသ္ဂးကၠုၚ်လဝ်တုဲဗွဲမဂၠိုၚ်တံရ‎ဂှ် ဂွံဒှ်အာ ဗဟုသုတညိဂးကီု သွက်ညးမိက်ဂွံတီပြာပြာကတ်တ်တံကီု ၜိုတ်ကပှ်ဂွံလဝ်ဂှ် ထၟံက်ထ္ၜးဏာကဵုရ။ — A --
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
AGP - Accelerated Graphics Port
ALI - Acer Labs, Incorporated
ALU - Arithmetic Logic Unit
AMD - Advanced Micro Devices
APC - American Power Conversion
ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASIC - Application Specific Integrated Circuit
ASPI - Advanced SCSI Programming Interface
AT - Advanced Technology
ATI - ATI Technologies Inc.
ATX - Advanced Technology Extended


— B --
BFG - BFG Technologies
BIOS - Basic Input Output System
BNC - Barrel Nut Connector

— C --
CAS - Column Address Signal
CD - Compact Disk
CDR - Compact Disk Recorder
CDRW - Compact Disk Re-Writer
CD-ROM - Compact Disk - Read Only Memory
CFM - Cubic Feet per Minute (ft/min)
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
CPU - Central Processing Unit
CTX - CTX Technology Corporation (Commited to Excellence)

— D --

DDR - Double Data Rate
DDR-SDRAM - Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access Memory
DFI - DFI Inc. (Design for Innovation)
DIMM - Dual Inline Memory Module
DRAM - Dynamic Random Access Memory
DPI - Dots Per Inch
DSL - See ASDL
DVD - Digital Versatile Disc
DVD-RAM - Digital Versatile Disk - Random Access Memory

— E --
ECC - Error Correction Code
ECS - Elitegroup Computer Systems
EDO - Extended Data Out
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory
EVGA - EVGA Corporation

— F --
FC-PGA - Flip Chip Pin Grid Array
FDC - Floppy Disk Controller
FDD - Floppy Disk Drive
FPS - Frame Per Second
FPU - Floating Point Unit
FSAA - Full Screen Anti-Aliasing
FS - For Sale
FSB - Front Side Bus

— G --
GB - Gigabytes
GBps - Gigabytes per second or Gigabits per second
GDI - Graphical Device Interface
GHz - GigaHertz

— H --
HDD - Hard Disk Drive
HIS - Hightech Information System Limited
HP - Hewlett-Packard Development Company
HSF - Heatsink-Fan

— I --
IBM - International Business Machines Corporation
IC - Integrated Circuit
IDE - Integrated Drive Electronics
IFS- Item for Sale
IRQ - Interrupt Request
ISA - Industry Standard Architecture
ISO - International Standards Organization

— J --
JBL - JBL (Jame B. Lansing) Speakers
JVC - JVC Company of America

- K --
Kbps - Kilobits Per Second
KBps - KiloBytes per second

— L --
LG - LG Electronics
LAN - Local Are Network
LCD - Liquid Crystal Display
LDT - Lightning Data Transport
LED - Light Emitting Diode

— M --
MAC - Media Access Control
MB - MotherBoard or Megabyte
MBps - Megabytes Per Second
Mbps - Megabits Per Second or Megabits Per Second
MHz - MegaHertz
MIPS - Million Instructions Per Second
MMX - Multi-Media Extensions
MSI - Micro Star International

— N --
NAS - Network Attached Storage
NAT - Network Address Translation
NEC - NEC Corporation
NIC - Network Interface Card

— O --
OC - Overclock (Over Clock)
OCZ - OCZ Technology
OEM - Original Equipment Manufacturer

— P --
PC - Personal Computer
PCB - Printed Circuit Board
PCI - Peripheral Component Interconnect
PDA - Personal Digital Assistant
PCMCIA - Peripheral Component Microchannel Interconnect Architecture
PGA - Professional Graphics Array
PLD - Programmable Logic Device
PM - Private Message / Private Messaging
PnP - Plug ‘n Play
PNY - PNY Technology
POST - Power On Self Test
PPPoA - Point-to-Point Protocol over ATM
PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
PQI - PQI Corporation
PSU - Power Supply Unit

— R --
RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks
RAM - Random Access Memory
RAMDAC - Random Access Memory Digital Analog Convertor
RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory
ROM - Read Only Memory
RPM - Revolutions Per Minute

— S --
SASID - Self-scanned Amorphous Silicon Integrated Display
SCA - SCSI Configured Automatically
SCSI - Small Computer System Interface
SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory
SECC - Single Edge Contact Connector
SODIMM - Small Outline Dual Inline Memory Module
SPARC - Scalable Processor ArChitecture
SOHO - Small Office Home Office
SRAM - Static Random Access Memory
SSE - Streaming SIMD Extensions
SVGA - Super Video Graphics Array
S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface

— T --
TB - Terabytes
TBps - Terabytes per second
Tbps - Terabits per second
TDK - TDK Electronics
TEC - Thermoelectric Cooler
TPC - TipidPC
TWAIN - Technology Without An Important Name

— U --
UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB - Universal Serial Bus
UTP - Unshieled Twisted Pair

— V --
VCD - Video CD
VPN - Virtual Private Network

— W --
WAN - Wide Area Network
WTB - Want to Buy
WYSIWYG - What You See Is What You Get

— X --
XGA - Extended Graphics Array
XFX - XFX Graphics, a Division of Pine
XMS - Extended Memory Specification
XT - Extended Technology

သြဝ်ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုဗဟုသုတအိုတ်ညိ  ဗှ်ကေတ်တုဲ ဒှ်အထံက်အပၚ်ညိကီု ကလိဂွံဏာမွဲမွဲသာ်ကီုမ္ဂးပြေမံၚ်စိုတ်ရ။


 
ၾသန္ဒ၀္လာတိတ္တၞိ ဿသႝာံ2010

2010 new U. S. Dollars
Be the first to know the new U.S. Dollars. There will also be a $200 bill starting from year 2010.
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
 
________________________________________

December 23rd ~ January 1st = Red
________________________________________

January 2nd ~ January 11th = Orange
________________________________________

January 12th ~ January 24th = Yellow
________________________________________

January 25th ~ February 3rd = Pink
________________________________________

February 4th ~ February 8th = Blue
________________________________________

February 9th ~ February 18th = Green
________________________________________

February 19th ~ February 28th = Brown
________________________________________

March 1st ~ March 10th = Aqua
________________________________________

March 11th ~ March 20th = Lime
________________________________________

March 21st = Black
________________________________________

March 22nd ~ March 31st = Purple
________________________________________

April 1st ~ April 10th = Navy
________________________________________

April 11th ~ April 20th = Silver
________________________________________

April 21st ~ April 30th = White
________________________________________

May 1st ~ May 14th = Blue
________________________________________

May 15th ~ May 24th = Gold
________________________________________

May 25th ~ June 3rd= Cream
________________________________________

June 4th ~ June 13th = Grey
________________________________________

June 14th ~ June 23rd = Maroon
________________________________________

June 24th = Grey
________________________________________

June 25th ~ July 4th = Red
________________________________________

July 5th ~ July 14th = Orange
________________________________________

July 15th ~ July 25th = Yellow
________________________________________

July 26th ~ August 4th = Pink
________________________________________

August 5th ~ August 13th = Blue
________________________________________

August 14th ~ August 23rd = Green
________________________________________

August 24th ~ September 2nd = Brown
________________________________________

September 3rd ~ September 12th = Aqua
________________________________________

September 13th ~ September 22nd = Lime
________________________________________

September 23rd = Olive
________________________________________

September 24th ~October 3rd = Purple
________________________________________

October 4th ~ October 13th = Navy
________________________________________

October 14th ~ October 23rd = Silver
________________________________________

October 24th ~November 11th = White
________________________________________

November 12th ~ November 21st = Gold
________________________________________

November 22nd ~ December 1st = Cream
________________________________________

December 2nd ~ December 11th = Grey
________________________________________

December 12th~ December 21st = Maroon
________________________________________

December 22nd = Teal
________________________________________


RED
Cute and lovable type, You are picky but always in love... and liked to be loved. Fresh and cheerful, but can be "moody" at times. Capable with people nice, soft, and that can love you for the way you are. Likes people that are easy to talk to, and can make you feel. comfortable.


Orange
You are responsible for your own actions, and you know how to treat people.You always have goals to reach and you really work hard to get there, you are competitive. Your friends are really important to you and you appreciate what you have, you sometimes over react that's because you are sensitive. comfortable.


Yellow
You are sweet and innocent. Trusted by many people, and have a strong leadership towards relationships. You make good decision and make the right choice at the right time. And always dreaming of Romantic Relationship.


Blue
You may have low self-esteem, and can be very picky. You are artistic and like to fall in love, but you let your love pass by, by loving with your mind, not your heart. relationship.


Pink
You are always trying your best in everything, and like to help and care for other people. But you are not easily satisfied. You have negative thoughts, and you look for romantic love like in a fairytale. relationship.


Green
You get along well with new people. You are not really a shy person, but sometimes you can hurt people's feelings by your words... You like to be loved and noticed by your lover, but mostly you are single, waiting for the right person.


Brown
You are active and sportive. It's hard for other people to become close with you, but you fall in love easily. But once you find out you can't get something, you give up and let go easily as well.


Aqua
Your feelings change suddenly and easily. You are always lonely, and like traveling. You are truthful, but listen and believe other people too easily. It's hard to find love for you, and get lost in love easily, Sometimes get hurt by love.


Lime
You are calm, but easily stressed out. You get jealous easily, and complain over little things. You can't get stuck into one thing, but you have a capable personality for everyone to trust you and like you.


Black
You are challenging, and have the "guts". But you don't like changes in your life. And once you make a decision, you keep it that way for a long time. Your love life is also challenging, and different.


Purple
You are Mysterious, never selfish and get interested in things easily. Your day can be Sad or Happy depending on your mood.You are popular between friends but you can act stupid at times,and forget things easliy.You go for a person that's trustworthy.


Navy
You are attractive, and love your life.You have a strong feeling towards everything. And very easily distracted.Once you get angry at someone, its hard for you to forgive them.


Olive
You are warm and light hearted.You seem to flow well with friends and family. You don't like Violence and know what's right.You are Kind and cheerful but don't evny other people.


Silver
You are imaginative and fun, You love trying new things.You like to challenge yourself and you learn things easily, you're easy to talk to and give good advice.When comes to friendship, you find it hard to trust someone, but once you find the right friend, you trust them forever.


Gold
You know what's right and what's wrong. You are cheerful and out going. It's hard for you to find the one you want, but once you find the right person, you won't be able to fall in love again for a long time.


Cream
Competitive and sportive. Don't like losing and always cheerful! You are trustworthy, and very out going. You choose love carefully, and don't fall in love easily. But once you find the right one, you don't let go or a long time.


Grey
ou are attractive, and active. You never hide your feelings, and express everything that's inside. But can be selfish at times. You want to be noticed, and don't like to be treated unequally. You can brighten up peoples day. You know what to say at the right time, and you have a good sense of humor.


Maroon
You are intelligent, and know what's right. You like to make things go your way, which can sometimes cause trouble for not thinking about other people's feelings. But you be patient when it comes to love.. Once you get a hold of the right person, it's hard for you to find a better love.
Maroon WHITE
You are shiny person,cute and intelligent Person. You like to make friendship with your higher persons, which can sometimes cause trouble.
Your Strength is Your Love towards friends.You always looks to love somebody and u be loved by somebody. Your Intelligence may lead to success in your life
Best of luck and Smile Always

 
This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
Picture
Picture
Picture
Picture
 ပ္ဍဲဍုၚ်.. အေန်ဒေါနီရှာ.. ဂၠာဲဆဵုဂ္ဗလဝ်ဇြုံမွဲ ကဍိုပ် ညံၚ်ရဴမၞိဟ်ရ။ တဲပါကၠုၚ်ၜါညံၚ်ရဴတဲမၞိဟ်တုဲတၟေၚ်တၟဟ်လောန်ရ။ သွက်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ဂွံဗီု ဂွံလ္ၚတ်ဝေၚ်တုဲစွံပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜးစရ ။ မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ် ………..“ ဟိုတ်နူမဗီဇပ္ဍဲဍေံပြံၚ်လှာဲအာမမိက်ကဵုမွဲမွဲတုဲ ဒှ်အာဗီုဏံရ ”…  ရဴသာ်ဝွံဟီုသ္ဂးရ။


 
Picture
- သၟာတဵုလွီ သတ်ပညောန် နူဍုၚ် ဂျပါန် ဂှ်ကၠောန်ဗဒှ်သတ်ပညောန်ဗီုပြၚ် ဂြိုဟ်ကတာန် အံၚ်ဇၞးအာရ။ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် သတ်ပညောန်ဗီုပြၚ်ဂြိုဟ်ကတာန်  မ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာမဝါတ်ဂါတ်လောန်ရ။ “သွက်ဂွံအံၚ်ဇၞးဗီုဏံဂှ် ဒးကေတ်အခိၚ် ပိ သၞာံရောၚ် ” Kumamoto မဒှ်သမ္ဘာသၟာတဵုလွီဂှ်ဟီုရ ။ ဍုၚ်ဂျပါန် ၀ွံ ပ္ဍဲအရာကၠေန်ဗဒှ်သတ်ဆုဗီုပြၚ်တၟေၚ်တၞဟ်ဟ်ဂှ် ဒယှ်တှ်တဴပ္ဍဲဂၠးတိရ။ ၚုဟ်မးဍေံဂှ် ယျာန်ဂျပါန် ၁၅၇၅ တုဲ နကဵု သြန် US မ္ဂး ၁၆၀ ရ။