ပ္ဍဲ Gtalk chat boxဇကု ယဝ်မိက်ဂွံစုတ် background ဗီု မ္ဂး

Picture

  ဗွဲကိုပ်ကၠာ download ကေတ် gtalk themes ညိကၠာ ကေတ် နာအဏံ Gtalk Themes .rar (download) Download  တုဲမ္ဂး  mythemes.exe  download လဝ်နူကၠၚ်ဏံဂှ် run (install ) ထောံညိ ။ တုဲမ္ဂး နူကဵု  gtalk အာ settings > appearance  > ရုဲကေတ် My Theme တုဲ ဍဵု OK ညိ။  ဣဝွံနဲလှာဲ background ရ။

Pictureတုဲမ္ဂးသွက်ဂွံလှာဲ ဗီု background ဂှ် အာကဵု start > program > DaSh > change background ညိ ။ ဗီု background ဂှ်ရုပ် ဇကုဒးစိုတ်ဂှ်စုတ်မာန်ရ။

Picture

အရာလ္တူတံဂှ်ကၠောန်တုဲမ္ဂး ကောန်ရုပ်မညာတ်မံၚ်သၟဝ် တံလေဝ်သုၚ်စောဲမာန်အာယျ ။ စမ်ရံၚ်စိုအ် ရဲတံ။ အဃောတက်မံၚ် လိက်ကဵု  G-Talk ရုပ်မညာတ်မံၚ်သၟဝ်တံမိက်ဂွံစုတ်မ္ဂး ဒုၚ် "Shift" တုဲဍံက် ၂ မ " : " ဂှ်ဍဵုကၠာတုဲ အခရ်မကဵုလဝ် ဗီုပြၚ်သၟဝ်တံ တက်မ္ဂးမၞးဆဵုမာန်ရ။ ယျေ ….. ။


Picture
Picture

သွက်ဂွံတက် အခရ် ရံၚ်သၟဝ်ညိ

All the Best :atb (ခိုဟ်မံၚ် )
Angel :angel ( ကောန်သွဝ် )
Angry :angry ( ထေဲမံၚ်)
Applause :clap (ကဵုဇြဟတ်ရ )
Bath :bath ( ဟုံမံၚ်ဍာ် )
Blushing :blush (ဂွံကွေံရဏး )

Batting eyelashes - ;;) -
Big Grin - :D -
Call me :callme (ကော်အဲညိ)
Cool :cool ( ၜိုဟ်ဟ်သြိဟ်ဟ်ရ)
Crying :waa (လရိုအ်မံၚ်)
Day Dreaming :dream (တိက်မံၚ်တ္ၚဲ )
Dislike :naa (ဟွံဒးစိုတ်ပုဟ်)
Do Not Disturb :dnd   (လ္ပ ပယုှက်ညိ)

Drooling - =P~ - :hee
Game :game (ဝေၚ်ဏောဝ် )
Ghoting :ghoting (ချပ်မံၚ်ဏောဝ် )
Good Morning :gm (မ္ၚဵုနူဂယး)

Good night :gn (မ္ၚဵုသဝ်တ္ၚဲ )
Heart :heart (ဆာန်)
Hi :hi ( ဆက်မိတ်ရ )
Hai :hai (ဆက်မိတ်ရ )
Hug :hug (မိန်ဗန်ဏောဝ် )
I am Mad :mad (အဲကြအ်ဏောဝ်)
I love you :ilu (အဲဆာန်ဗှ်ေ)
I miss you :imu (အဲဗှ်သၞာဗှ်ေ )
Idea :idea (ချပ်ဂွံယျ)
Kissing :kiss (ဆုၚ်ဏောဝ်)
Laughing :ha (ဒးဂြိုၚ်)
Laughing :haha (ဒးဂြိုၚ်ကွေံကွေံ )
Love struck :love (ဟီုပရောဆာန်)
Mess :mess (စဏောဝ်)
Movie :movie (ဒးကဵုအဲလၟုဟ်ရ)
News :news (ပရိုၚ်)
No :no (ဟွံ - ပုဟ်)
Not talking :calm (ဟွံဟီုပုဟ်)
Now :now (လၟုဟ်)
On Phone :call (ဟီုကဵု Ph စိုအ်)
Pray :pray (ရာဒၞာ)
Raised Eyebrow :cha (ဓမေက်ဝေၚ် စဝေၚ်)
Secret/Silent :shh (မံၚ်ဟိတ်တ်)
Shut Up :shutup (မာတ်လဝ်ပါၚ်စမ်)
Sleep :sleep (တိက်မံၚ်)
Sleepy :zz ( ဒကုဲ)
Smug :mm ( စဝေၚ်)
Sorry :sry (အောန်စိုတ်)
Stop shouting :stop (မာတ်လဝ်ကတောဝ်ရ )
Surprised :oh (အံသဝ်)
Take care :tc (စွံသတိညိ)
Thanks :thanx (တၚ်ဂုဏ်ရ )
Wait :wait (မၚ်မွဲလစုတ်)
Waving :bye (ဆဵုပၠန်)
Worried :wor (ဂွိၚ်မံၚ်ဏောဝ်)
Yahooooo :yahoo ( ဂၠာဲစမ်ရံၚ်)
Yes :yes (ခိုဟ်ရ)

 


09/18/2010 02:21

Success is a relative term. It brings so many relatives. 《GARFIELD》

Reply
10/04/2010 20:41

A person's weblog adds me an excellent deal of pleasant. Incredibly glad to have the pportunity to meet you. Take ralax and give yourself a wonder, and we'll reside extra happy.

Reply
06/25/2012 08:11

Bye cheapest viagra

Reply
06/27/2012 08:29

Yeah bookmaking this wasn�t a high risk determination outstanding post! .

ReplyLeave a Reply.