နဲကလေၚ်လိက်အလဵုလဵုဍေံ အခိၚ်ဇကုဟွံသုၚ်စောဲ gmail  ညးတၞဟ်ပြၚ်နၚ်လိက်ဂှ် ယဝ်မိက်ဂွံကလေၚ်လိက်ပလန် မပ္တံဟီု ဂလာန် တၚ်ဂုဏ်ဇဖန်ဂှ်(လွာဲဂှ်) auto reply မ္ဂး နဲဂွံသ္ပ auto reply ဂှ်

Picture


 ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပံက် gmail  တုဲအာကဵု setting>general  ညိ။


Picture
ရံၚ်ဗီုဂှ်ညိ ရုဲစှ် vacation responder on တုဲ ပ္ဍဲ subject ဂှ်က္ဋိုပ်လိက် mail ဇကုမိက်ဟီု ဂှ်ချူတုဲ massage ဂှ်ဖျုန်လိက်ဇကုမိက်ဂွံဟီု ဂှ်ချူစုတ်ညိ ။တုဲမ္ဂးပ္ဍဲမုက်လိက်လ္ပာ်သၟဝ်ဂှ် ဍဵု ဒၞာဲ  save changes  ညိ ။ ဇၟာပ်ညးတၞဟ်ပြၚ်နၚ်လိက်ကဵုဇကု  အခိၚ်ဇကုဟွံသုၚ်စောဲ gmail လိက်ဇကုချူလဝ်ဂှ်ဍေံကလေၚ်ကဵုဒၟံၚ်လၟိုန်ရောၚ်။


08/17/2010 00:25

Life is measured by thought and action not by time.

Reply
07/28/2012 06:35

It is onerous to search out knowledgeable individuals on this subject, even so you sound like you already know what you are talking about! Thanks

ReplyLeave a Reply.