ပ္ဍဲဒၞာဲရုပ် Gtalk logo ဒၞာဲပိုယ်ပံက်မံၚ် Gtalk ဂှ်ဍဵု  Right click တုဲ ရုဲကေတ်ဒၞာသၟဝ်အိုတ်   Properties ညိ။ ဍဵုတုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲမမံက်ကၠုၚ် ပၠန်ဂှ် ရုဲကေတ်Shortcut တုဲမ္ဂး လိက်ပ္ဍဲဒၞာဲTarged ဂှ် မလိက် \startmenu တံဂှ်ဇိုတ်ထောံတုဲ ကလေၚ်တက်စုတ် /nomutex ပ္ဍဲဒၞာဲ မဇိုတ် လဝ် နူကၠၚ်ဂှ်ညိ တုဲမ္ဂးဍဵု Apply , ok ညိ ။ ပံက်  Gtalk ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ရ။
Picture
 
 
နဲကလေၚ်လိက်အလဵုလဵုဍေံ အခိၚ်ဇကုဟွံသုၚ်စောဲ gmail  ညးတၞဟ်ပြၚ်နၚ်လိက်ဂှ် ယဝ်မိက်ဂွံကလေၚ်လိက်ပလန် မပ္တံဟီု ဂလာန် တၚ်ဂုဏ်ဇဖန်ဂှ်(လွာဲဂှ်) auto reply မ္ဂး နဲဂွံသ္ပ auto reply ဂှ်

Picture


 ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပံက် gmail  တုဲအာကဵု setting>general  ညိ။


Picture
ရံၚ်ဗီုဂှ်ညိ ရုဲစှ် vacation responder on တုဲ ပ္ဍဲ subject ဂှ်က္ဋိုပ်လိက် mail ဇကုမိက်ဟီု ဂှ်ချူတုဲ massage ဂှ်ဖျုန်လိက်ဇကုမိက်ဂွံဟီု ဂှ်ချူစုတ်ညိ ။တုဲမ္ဂးပ္ဍဲမုက်လိက်လ္ပာ်သၟဝ်ဂှ် ဍဵု ဒၞာဲ  save changes  ညိ ။ ဇၟာပ်ညးတၞဟ်ပြၚ်နၚ်လိက်ကဵုဇကု  အခိၚ်ဇကုဟွံသုၚ်စောဲ gmail လိက်ဇကုချူလဝ်ဂှ်ဍေံကလေၚ်ကဵုဒၟံၚ်လၟိုန်ရောၚ်။


 
 

  ပ္ဍဲ Gtalk chat boxဇကု ယဝ်မိက်ဂွံစုတ် background ဗီု မ္ဂး

Picture

  ဗွဲကိုပ်ကၠာ download ကေတ် gtalk themes ညိကၠာ ကေတ် နာအဏံ Gtalk Themes .rar (download) Download  တုဲမ္ဂး  mythemes.exe  download လဝ်နူကၠၚ်ဏံဂှ် run (install ) ထောံညိ ။ တုဲမ္ဂး နူကဵု  gtalk အာ settings > appearance  > ရုဲကေတ် My Theme တုဲ ဍဵု OK ညိ။  ဣဝွံနဲလှာဲ background ရ။

Pictureတုဲမ္ဂးသွက်ဂွံလှာဲ ဗီု background ဂှ် အာကဵု start > program > DaSh > change background ညိ ။ ဗီု background ဂှ်ရုပ် ဇကုဒးစိုတ်ဂှ်စုတ်မာန်ရ။

Picture

အရာလ္တူတံဂှ်ကၠောန်တုဲမ္ဂး ကောန်ရုပ်မညာတ်မံၚ်သၟဝ် တံလေဝ်သုၚ်စောဲမာန်အာယျ ။ စမ်ရံၚ်စိုအ် ရဲတံ။ အဃောတက်မံၚ် လိက်ကဵု  G-Talk ရုပ်မညာတ်မံၚ်သၟဝ်တံမိက်ဂွံစုတ်မ္ဂး ဒုၚ် "Shift" တုဲဍံက် ၂ မ " : " ဂှ်ဍဵုကၠာတုဲ အခရ်မကဵုလဝ် ဗီုပြၚ်သၟဝ်တံ တက်မ္ဂးမၞးဆဵုမာန်ရ။ ယျေ ….. ။


Picture
Picture

သွက်ဂွံတက် အခရ် ရံၚ်သၟဝ်ညိ

All the Best :atb (ခိုဟ်မံၚ် )
Angel :angel ( ကောန်သွဝ် )
Angry :angry ( ထေဲမံၚ်)
Applause :clap (ကဵုဇြဟတ်ရ )
Bath :bath ( ဟုံမံၚ်ဍာ် )
Blushing :blush (ဂွံကွေံရဏး )

Batting eyelashes - ;;) -
Big Grin - :D -
Call me :callme (ကော်အဲညိ)
Cool :cool ( ၜိုဟ်ဟ်သြိဟ်ဟ်ရ)
Crying :waa (လရိုအ်မံၚ်)
Day Dreaming :dream (တိက်မံၚ်တ္ၚဲ )
Dislike :naa (ဟွံဒးစိုတ်ပုဟ်)
Do Not Disturb :dnd   (လ္ပ ပယုှက်ညိ)

Drooling - =P~ - :hee
Game :game (ဝေၚ်ဏောဝ် )
Ghoting :ghoting (ချပ်မံၚ်ဏောဝ် )
Good Morning :gm (မ္ၚဵုနူဂယး)

Good night :gn (မ္ၚဵုသဝ်တ္ၚဲ )
Heart :heart (ဆာန်)
Hi :hi ( ဆက်မိတ်ရ )
Hai :hai (ဆက်မိတ်ရ )
Hug :hug (မိန်ဗန်ဏောဝ် )
I am Mad :mad (အဲကြအ်ဏောဝ်)
I love you :ilu (အဲဆာန်ဗှ်ေ)
I miss you :imu (အဲဗှ်သၞာဗှ်ေ )
Idea :idea (ချပ်ဂွံယျ)
Kissing :kiss (ဆုၚ်ဏောဝ်)
Laughing :ha (ဒးဂြိုၚ်)
Laughing :haha (ဒးဂြိုၚ်ကွေံကွေံ )
Love struck :love (ဟီုပရောဆာန်)
Mess :mess (စဏောဝ်)
Movie :movie (ဒးကဵုအဲလၟုဟ်ရ)
News :news (ပရိုၚ်)
No :no (ဟွံ - ပုဟ်)
Not talking :calm (ဟွံဟီုပုဟ်)
Now :now (လၟုဟ်)
On Phone :call (ဟီုကဵု Ph စိုအ်)
Pray :pray (ရာဒၞာ)
Raised Eyebrow :cha (ဓမေက်ဝေၚ် စဝေၚ်)
Secret/Silent :shh (မံၚ်ဟိတ်တ်)
Shut Up :shutup (မာတ်လဝ်ပါၚ်စမ်)
Sleep :sleep (တိက်မံၚ်)
Sleepy :zz ( ဒကုဲ)
Smug :mm ( စဝေၚ်)
Sorry :sry (အောန်စိုတ်)
Stop shouting :stop (မာတ်လဝ်ကတောဝ်ရ )
Surprised :oh (အံသဝ်)
Take care :tc (စွံသတိညိ)
Thanks :thanx (တၚ်ဂုဏ်ရ )
Wait :wait (မၚ်မွဲလစုတ်)
Waving :bye (ဆဵုပၠန်)
Worried :wor (ဂွိၚ်မံၚ်ဏောဝ်)
Yahooooo :yahoo ( ဂၠာဲစမ်ရံၚ်)
Yes :yes (ခိုဟ်ရ)