လှာဲထောံညိဓဝ်ရ - ဆာန်လိက်ဒှ်တၠပညာ
 
ကၠာတေံမၞိဟ်ကၠုၚ်ပ္တိုန်စရၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန်မွဲဂှ်  ဆဵုထၟိက်   ပြးမံၚ်မွဲတုဲ ကပှ်စုတ်ထောံ ပ္ဍဲနထၟိက်ရ။ အကာဲအရာဂှ် ညးဇၞော်    ကမၠောန်ညာတ်အာတုဲ ဒုၚ်တဲကုမၞိဟ်ဂှ်သွက်ဂွံကၠောန် ကမၠောန်ရ။ သွက်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်သဍိုက်မၠိုက်ဂှ်လောဲမံၚ် ဆအယာံမာတ်  လွီၜံၚ် ကေတ် ဒ္ဂေတ်ခိုဟ်ဟ် ဟေၚ်ရ --။

ကောန်ၚာ်မွဲဂှ်ဟီုကဵုမိဍေံ

 " မိတ္ၚဲဏံမိပိုဲကျေဝ်ကွေံကွေံ "

ကာလဂှ် မိကလေၚ်သၟာန်ကောန်

" မုဒှ်ဟလဵုရော "  

ကောန်ဂှ် ကလေၚ်ဟီုကဵုမိ

" တ္ၚဲဏံ ဟိုတ်နူမိပိုဲဟွံထေဲလေဝ် …."

..သွက်ဂွံကျေဝ်ဂှ်လောဲသွာမံၚ်.
           .... ယဝ်ရလ္ပထေဲ     ဒေါသဟွံတိတ်မ္ဂး…။

  ဆဵုဒးဆေၚ်ဖျာမွဲ ပၟတ်တၟးမံၚ်လၟိုန်တုဲ     မၞိဟ်မွဲဂှ်သၟာန်သေဌီတၠဆေၚ်ဂှ်                         
 "..ဆေၚ်ဖျာနာဲပိုဲတၟးမံၚ်လၟိုန်ရ.  .သုၚ်စောဲလဝ်ပၟတ် မုတဆိပ်ရောနာဲ…"
 သေဌီကလေၚ်ဟီု
 " ..ပၟတ်တံဏံဂှ် လီုမံၚ်မွဲဏှေံမွဲဏှေံရ.. လီုမွဲမတှ်ေလှာဲထောံမွဲမ.  ဟိုတ်ဂှ်ရဂွံတၟးမံၚ်လၟိုန်ဂှ်.. "

.သွက်ဂွံဇြုၚ်ကေဝ်တၟးမံၚ်လၟိန်ဂှ်လောဲမံၚ်. .အယာံမာတ်လှာဲကဵု ကသပ်လညာတ်တြေံ ပရေံပရေံတအ်ဓဝ်ရ..။
7/29/2012 11:19:37

Outstanding post, I conceive weblog owners should acquire a whole lot from this blog its really user pleasant.

ReplyLeave a Reply.