Category: ခမနီယ - ဆာန်လိက်ဒှ်တၠပညာ
 
Picture
ပညာစှ် ဟွံသၟဟ်ကဵုသတိမွဲ


ကောန်ယာဲကောန်ယာဲ သၠိၚ်ညိရလေဝ်
သွက်ကောန်ဂွံသၠိၚ် လ္ပဂွိၚ်ကဵုမိ....။

မိကဵုမၜါ ကောန်စှ်ဗ္စမာန်
လောန်နူလမျီု ဆာန်ကောန်တံလောန်......။

ကောန်ဇၞော်ဂေါ၀်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်စုၚ်ခက်ခုဲ
ပညာနွံစှ် ဟွံသၟဟ်သတိမွဲ
မိဒယှ်ေကလၚ် ပၚ်မှိၚ်ညိကောန်.....။

ပညာနွံတုဲ ဂါရဝဟွံမွဲ ညးဟွံထိုၚ်သးမွဲ
လိက်သၟးလေပ်ဍိုဟ် လိုက်လေဝ်ဟွံကၠိုဟ်
သပ္ပုရိုဟ်ဟွံသေၚ် သမ္တီလဝ်ညိကောန်.....။

ခါအ္စာဝေတ်ဗ္တောန် လ္ပကလေၚ်စးညး
ဂစိုၚ်က္ဍိုပ်ဖျဝ် ကလၚ်လဝ်ညိကောန်.....။

ဂၠောန်ဆုစးထာတ် ဂၠောန်မၞိဟ်ဂွံလညာတ်
ခါဟီုဂလာန်အဵု ဂတိပါၚ်ကဵုဗိုန်
ချပ်ကဵုအးဟေၚ် ဒုၚ်ဝန်ညိကောန်.....။

ဗီုယာဲဟီုဗ္တောန် ကၠာဟွံသၠိၚ်က္ဍၚ်
ကလၚ်တုဲတိက်ညိ ယွံလေဝ်ကောန်ယာဲ......။
                                                                                                                                                          
                                                             ချူ - ခမနဳယ ၊ တ္ကအ်သ္ကုတ်