Picture
သ္ပဆုဒးနွံကဵုကြက်

သ္ပမၞိဟ် ဒးနွံကဵုအဆက်

ဆုဂွံခိုၚ်ဗိုန် ဒၟါနူကြက်

မၞိဟ်ဂွံဇၞော်မောဝ် ဒၟါနူအဆက်

ၜိုန်ဂှ်လေဝ်……

ဟီုအရေဝ်လ္ပကဵုကတောဝ်ခက်

မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ကိုဋ်ကဵုလက်

ဟွံရုဲၝောံ သီုကၟက်

ပၟိက်စိုတ်ဟွံတုပ်သက်

ဟီုယောၚ် ယဝ်ကတောဝ်ခက်

ဗွဲတၟေၚ် ဒးပိုတ်ဍက်ဍက်

သတိလ္ပကဵုလောန်ၜက်

ညံၚ်ဟွံဂွံပိုတ်ကၠက်

ချိၚ်တုဲတှ်ေ ပံက်ဖက်

အဝ်… အဆက် အဆက်

 
Picture
             ကလော်ပၟၚ်လိုက်ပိုဲ

အဲဒှ်ကၠုၚ် မၞိဟ်မွဲ   ၊  ဂွံခေါၚ်ဂျိုၚ် ပ္ဍဲလိုက် ။
သွက်ဂွံ ဂွံတသိုက်မာန် ၊ ဒးရုန်ဂ္စာန်တိတ်အာမံၚ် ၊
နူဂၠံၚ် ပၞော်ဏံလၟိုန်  ။


ချိၚ်လဝ်ကေတ်ဂုဏ်စရာဲ၊  ဂၠာဲပရဲဘဝ ပ္ဍဲလိုက် ။
ဒးယိုက်ဒိုက်မံၚ် ကလော်လိုက် ၊ အကြာဒဒိုက်ဏံ ကၠးကၠး မ္ဂး ။
ဆလံဂွံထ္ၜး  စရာဲမာန်ရော။


အကြာလိုက် ပိုဲဏံ ၊  သွပ်လ္ပအ် ပရေံကွေံကွေံ ။
ဒးဒုၚ်ပျဲဘဲ ၊ ဘဲပၠကဵု သၞရဲကလော်လိုက်တံ ။
တၟံတ္ၚဲ  တသိုက်ညိဟွံဆဵုဏီ ။


ဟိုတ်နူ ဒဒိုက်ဏံမွဲ ၊ ဒြပ်အဲရ အဲဂွိုအ်ပိုၚ် ။
ဟိုတ်ဒးဒုၚ်မံၚ်စၞောန် ပၟၚ်လိုက် ၊ အဝ် တသိုက်လိုက် ဇေတ်တ်မွဲဂှ် ။
ပိုယ်ဟာ ညးလဵု ဂွံဖန်ဗဒှ်ကဵုမာန်ရော။
                   
                                                                                           

                                                                                             
                                                                         ချူ - ဗညာတိအံၚ်..........
                                                                                    
                                                                                             အံၚ်ဇၞး...                                                                          
                                                                                  ပွိုၚ်ဍုၚ်-ဍာ်ဗု.........

 
Picture
            သၟာလၞီ

စောဲကဵုဍာ်ဗြဲမ္ဂး ဒးမၚ်စၟဳဗြဲဂူ။
စောဲကဵုပရာန်ဂမ္တဴမ္ဂး ၊ ဒးမၚ်စၟဳတ္ၚဲတိုန်စူ ။
စောဲကဵုဝၚ်အတိက်မ္ဂး ၊ ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဓရ်လၞီ ။
အဝ်သၟာလၞီဏံမွဲ ၊ အရိုဟ်တ္ၚဲ  ဒးလရိုအ်ဗြီ။

မုဒှ်ရော သၟာလၞီ ၊ အီဂြိုၚ်မံၚ် ဟွံမာန် ။
ရမျာၚ်သၟာန်ဏံမွဲ ၊ နူလက္ကရဴအဲမံက်ကၠုၚ် ။
လဴပ္ညုၚ် စကဵုညးလောကကီုညိ။


နူကဵုလ္တူဒဵုသၠုၚ် ၊ ဍေံကော်ကဵုစှ်ေကၠုၚ် ။
နူတၞုၚ်စက္ကဝါဂြိုပ်မွဲလပါ် ၊ ဍေံကဵုတတ်ထပါ်အာ ။

အကြာဒၞာဲ ဍေံနွံဂှ် ၊ ကၠုၚ်စိုပ်ပြဟ်ဟ်မှ။
ဍေံဂွံပါ်ကရေက်ကဵုမာန် ။ ဂြိုဟ်က္တာန်ဆာန်ဍေံ
 “ သွက်အဲ”။


ဒၞာဲဍေံချိၚ်စိုပ်ယျ ၊  ပုၚ်သွဂွံဒုၚ်ကၟုဲလေဝ်ဟွံဆဵုဏီ ။
လျးတ္ၚဲ လေဝ်ပၠိုတ်ယျ ၊ ဝေါဟာပါ်ကရေက်ဂှ်ဟွံမိၚ်ဏီ ။
မုဍေံပၠီ ဗီုလဵုဍေံဒၞက် ၊ ဗက်ဂၠာဲ ရံၚ် စၟီ မံၚ်သီုလၞီ ဖိုဟ် ။


ဒဵုလၟုဟ်သီုလၞီ ဖိုဟ်ရ ၊ အဝ်ဘဝသၟာ လၞီ ။
ကူအာတှ်ေ ဒးလရိုအ်ဗြီရိုဟ်တ္ၚဲ ၊ အဝ်လၞီ သၟာ လၞီ ဏံမွဲ ။     

                                                   
 ချူ - ဗညာတိအံၚ်
                      အံၚ်ဇၞး ၊ ဍာ်ဗု

 
Picture
ပညာစှ် ဟွံသၟဟ်ကဵုသတိမွဲ


ကောန်ယာဲကောန်ယာဲ သၠိၚ်ညိရလေဝ်
သွက်ကောန်ဂွံသၠိၚ် လ္ပဂွိၚ်ကဵုမိ....။

မိကဵုမၜါ ကောန်စှ်ဗ္စမာန်
လောန်နူလမျီု ဆာန်ကောန်တံလောန်......။

ကောန်ဇၞော်ဂေါ၀်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်စုၚ်ခက်ခုဲ
ပညာနွံစှ် ဟွံသၟဟ်သတိမွဲ
မိဒယှ်ေကလၚ် ပၚ်မှိၚ်ညိကောန်.....။

ပညာနွံတုဲ ဂါရဝဟွံမွဲ ညးဟွံထိုၚ်သးမွဲ
လိက်သၟးလေပ်ဍိုဟ် လိုက်လေဝ်ဟွံကၠိုဟ်
သပ္ပုရိုဟ်ဟွံသေၚ် သမ္တီလဝ်ညိကောန်.....။

ခါအ္စာဝေတ်ဗ္တောန် လ္ပကလေၚ်စးညး
ဂစိုၚ်က္ဍိုပ်ဖျဝ် ကလၚ်လဝ်ညိကောန်.....။

ဂၠောန်ဆုစးထာတ် ဂၠောန်မၞိဟ်ဂွံလညာတ်
ခါဟီုဂလာန်အဵု ဂတိပါၚ်ကဵုဗိုန်
ချပ်ကဵုအးဟေၚ် ဒုၚ်ဝန်ညိကောန်.....။

ဗီုယာဲဟီုဗ္တောန် ကၠာဟွံသၠိၚ်က္ဍၚ်
ကလၚ်တုဲတိက်ညိ ယွံလေဝ်ကောန်ယာဲ......။
                                                                                                                                                          
                                                             ချူ - ခမနဳယ ၊ တ္ကအ်သ္ကုတ်